VFL

قلم فیبر نوری یا (VISUAL FAULT LOCATOR) که به اختصار VFL نام گذاری شده، ابزاری برای نشان دادن خطای موجود در اتصالات کابل فیبر نوری است.