اسپلیتر

 
 • نوع تار: SM,MM
 • نوع ساختار: Tight Buffer
 • جنس روکش: LSZH
 • قطرنهایی کابل: 0.9mm
 • نوع: Steel Tube
 • کانکتور: APC-UPC
 • 1*4
 • 1*8
 • 1*16
 • 1*32
اسپلیتر فیبر نوری برای تقسیم یک پرتو فیبر نوری به چند پرتو به نسبت تقسیم مشخص استفاده می شود و یکی از اجزای کلیدی در FTTH است. پارامترهای عمومی اسپلیتر فیبر نوری شامل طول کابل ورودی و خروجی، نسبت تقسیم، طول موج کارکرد و نوع کانکتور فیبر نوری است. درست مانند کابل فیبر نوری، فیبرها معمولاً کابلهای 0.9 میلیمتر، 2 میلیمتر یا 3 میلیمتری هستند. قطر خارجی 0.9 میلی متر بیشتر در اسپلیترهای مینی استفاده می شود، در حالی که کابل های 2 و 3 میلی متری بیشتر در اسپلیترهای باکسی استفاده می شود. اتصالات معمولی بر روی فیبر نوری اسپلیترها FC یا SC نوع هستند.
انواع:
 1. Steel tube splitter
 2. Box splitter
 • 1*4
 • 1*8
 • 1*16
 • 1*32