نام کاتالوگلینک دانلود
کاتالوگ جامع دانلود
کاتالوگ ضد آتش دانلود
کاتالوگ تک برگی ضد آتش دانلود

شرکت پارسیان فیبر ارتباط

شـرکت پارسـیان فیبـر ارتبـاط (PFC) تامیـن کننـده اقـلام پـروژه هـای بـزرگ نظـارت تصویـری در حـوزه هـای مختلـف آمـاده طراحـی، مشـاوره، تامیـن و اجـرای پـروژه هـای بـزرگ، در زمینه ی انواع شبکه های فیبر نوری و شبکه های مسی مـی باشـد. ایـن شـرکت بـا داشـتن نیـروی متخصـص، توانمنـدی خـود را در ایـن حـوزه بـه اثبـات رسـانده اسـت.
تمامی کابل های شبکه دارای ضمانت نامه کتبی پاس کردن تست فلوک با نتیجه ی بالا  می باشد.