پروژه اجرا شده در شرکت زرماکارون که از محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط جهت زیر ساخت شبکه این پروژه نیز استفاده شده است.