پروژه اجرا شده در مجتمع بزرگ ایران مال که از محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط جهت زیر ساخت شبکه این پروژه نیز استفاده شده است.